ArtykułyŚwieckie AA

Słowo Bóg – Broszura AA

Słowo Bóg – Początki. Symboliczną datą założenia Wspólnoty AA jest pierwszy dzień trzeźwości doktora Boba – 10.06.1935 r. Przez pierwsze lata istnienia AA trzeźwiejący alkoholicy uczestniczyli w spotkaniach Grup Oksfordzkich, niewątpliwie wywarło to ogromny wpływ na ich późniejsze przekonania. Przeżycie duchowe Billa W. w szpitalu Townsa (jego rzekome spotkanie z Bogiem, tzw. „zimny błysk”, grudzień 1934) odegrało również istotną rolę w przyjęciu wartości chrześcijańskich przez raczkującą społeczność.

Grupa Oxfordzka to organizacja chrześcijańska założona przez amerykańskiego misjonarza Franka Buchmana. Buchman uważał, że źródłem wszystkich problemów są kwestie związane ze strachem i egoizmem. Co więcej, wierzył, że rozwiązaniem dla takiego życia jest poddanie się planowi Bożemu. W 1938 r. ogłosił potrzebę „przezbrojenia moralnego” (MRA) i to sformułowanie stało się nową nazwą ruchu. Buchman stał na czele MRA przez 23 lata, aż do swojej śmierci w 1961 r. W 2001 r. nazwa ruchu została ponownie zmieniona na Inicjatywy Zmiany. Współzałożyciele Anonimowych Alkoholików spotkali się za pośrednictwem Grupy Oksfordzkiej, a później skodyfikowali kilka jej założeń w programie Dwunastu Kroków AA (Wikipedia).

James Burwell (data trzeźwości 15 czerwca 1938)

Pierwsze i najważniejsze wydarzenie w historii agnostyków w AA miało miejsce w styczniu 1938 roku. Do wspólnoty przybywa Jim Burwell. Po kilku miesiącach nawrotu Jim ostatni raz wypił alkohol 15 czerwca 1938 r. W trzeźwości pozostał przez 37 lat, aż do swojej śmierci 8 września 1974 r. Jim był pierwszym ateistą w AA. Znany także jako Jimmy B. lub Ed ateista, był rozczarowany religijnym podejściem do kwestii zdrowienia. Nie można się temu dziwić, sześć z Dwunastu Kroków mówi o Bogu! Jim kochał AA, ale podobnie jak ja, nie był w stanie zaakceptować działania żadnego bóstwa w procesie trzeźwienia. Wierzył, że Wspólnota rozkwitnie wtedy, gdy zostanie zmodyfikowana tak, aby przychodzili do niej wszyscy alkoholicy, niezależnie od tego w co wierzą.

Wkład Jima B.

Po bardzo gorącej debacie i negocjacjach, Bill W. i pierwsi członkowie AA zgodzili się na kilka modyfikacji w literaturze proponowanych przez Jima Burwella. Odegrał on kluczową rolę we wprowadzeniu zasadniczych poprawek w dwóch z Dwunastu Kroków.

W swojej pierwotnej formie, Kroki 3. i 11., znajdujące się w Wielkiej Księdze, wymagały bezpośredniej relacji z religijnym Bogiem.

Krok 3. „Podjęliśmy decyzję o powierzeniu naszej woli i naszego życia opiece Boga”.

Krok 11. „Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, modląc się jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia”.

Dzięki Jimowi w obu Krokach dodano określenie „Jak Go pojmowaliśmy”, co w jakimś stopniu, tę relację niuansuje.

Krok 3. „Powierzyliśmy naszą wolę i nasze życie opiece Boga (takiego jak Go pojmowaliśmy)”.

Krok 11. „Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem (takim jak Go pojmowaliśmy), modląc się jedynie o poznanie Jego woli wobec nas i siłę do jej spełnienia”.

„Wilson nie przesadza, gdy zauważa, że ​​„Bóg taki, jakim Go pojmowaliśmy” jest może najważniejszym wyrażeniem w leksykonie AA. To krótkie zdanie umożliwiło członkostwo milionom ludzi, którzy w przeciwnym razie nigdy nie byliby w stanie przekroczyć progu AA i osiągnąć trzeźwości” (William H. Schaberg).

Więcej zmian przypisywanych Jimowi

Jimowi przypisuje się także znaczny udział w ostatecznym kształcie Tradycji 3.

„Jedynym warunkiem przynależności do AA jest chęć zaprzestania picia” (12/12 s. 139).

Kolejna ważna zmiana, którą zawdzięczamy Jimowi, to słowo „sugerowane” w rozdziale 5. Wielkiej Księgi „Jak to działa”. Sprawiło, że 12 Kroków jest mniej sztywne, bardziej otwarte na indywidualny wybór i osobistą interpretację.

„Oto kroki, które podjęliśmy i które są «sugerowane» jako program zdrowienia” (WK, s. 59).

„Nie ma wątpliwości, że Bill docenił wkład Jima Burwella oraz innych ateistów i agnostyków we wczesnym AA. Jak to ujął: „Poszerzyli bramę do nas na tyle, by mogli przez nią przejść wszyscy cierpiący, niezależnie od wiary lub jej braku”

(Roger C – „Historia agnostyków w AA, Amazon, 7 kwietnia 2017).

Ja również nie mam wątpliwości, że jako alkoholik i agnostyk najprawdopodobniej nie żyłbym dzisiaj, gdyby nie Jim Burwell. Na początku drogi powrotu do zdrowia nie byłem w stanie poddać się wymogom 12 Kroków. Musiałem szukać interpretacji agnostycznej. Jim uczynił Wspólnotę AA bardziej integrującą, a jej program w nieco większym stopniu przyjaznym ludziom takim jak ja. Zawsze będę mu za to wdzięczny.

Słowo Bóg – broszura zatwierdzona przez Konferencję AA

Moim zdaniem drugie najważniejsze wydarzenie w historii agnostyków miało miejsce w kwietniu 2016 roku. Wtedy to Zespół ds. Literatury i Konferencja Służby Krajowej AA Wielkiej Brytanii zatwierdziły publikację nowej broszury. Jej tytuł to Słowo „Bóg”. Ma ona na celu powitanie ateistów, agnostyków i wolnomyślicieli we Wspólnocie i zapewnienie, że AA nie jest organizacją religijną. W broszurze znajdziemy 10 historii osobistych. Historie te wyjaśniają, w jaki sposób trzeźwiejący w AA agnostycy znaleźli własną interpretację nieboskiej siły większej. Wyjaśniają, jak ta siła pomogła im naprawić życie.

Przełomowe wydarzenie

Stworzenie broszury Słowo “Bóg” było przełomowym wydarzeniem dla tych, którzy nie wierzą w tradycyjną ideę Boga. Przed tą publikacją wielu niewierzących nie uważało, że AA jest dobrą opcją. Część z nich, słysząc ciągle wzmianki o Bogu, odeszła. Pozycja ta jest dziełem grupy z Londynu w Wielkiej Brytanii. Jest to czwartkowa grupa AA agnostyków, ateistów i wolnomyślicieli w Islington. Zadanie wymagało ciężkiej pracy i wielu negocjacji z powierniczym Zespołem ds. Literatury.

Dlaczego ten element literatury AA jest tak ważny? Do tej pory Anonimowi Alkoholicy mieli opinię organizacji bardzo tradycyjnej.

Być może uważano, że sztywne stanowisko wobec zmian, zapewni Wspólnocie przetrwanie? My, ateiści i agnostycy i wolnomyśliciele jesteśmy jednak głęboko przekonani, że Wspólnota powinna iść z duchem czasu, „zmieniać się, dostowywać do zmian społecznych, demograficznych i oczekiwań XXI wieku” (Grupa Islington AA&F).

Zatwierdzenie przez Konferencję pozycji Słowo „Bóg” jest wydarzeniem bez precedensu w historii AA. Wyrażam moją serdeczną wdzięczność grupie z Islington za to dokonanie. Po przeczytaniu broszury pomyślałem o tych, którym uratowała ona życie.

Bezpieczeństwo, przetrwanie i rozwój Wspólnoty

Mam nadzieję, że Biuro Służb Ogólnych (GSO) zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli AA ma rosnąć i się rozwijać, powinno dostosowywać się do współczesnych czasów. Trafia do nas coraz więcej osób niewierzących. Przetrwanie Wspólnoty może zależeć od porzucenia dawnego, konserwatywnego sposobu myślenia i otwartości na zmiany.

Czy AA, w końcu, staje się bardziej dojrzałe duchowo? Ta publikacja to krok w dobrą stronę, w jakimś stopniu rozwiewa błędne przekonanie, że ​​AA, jako całość, jest quasi-religią.

Jestem zachwycony wydaniem tej broszury. Dla mnie i wielu z nas jest to bardzo ważne, podnoszące na duchu wydarzenie w historii AA.

W służbie

Andy F.

Tłumaczenie za zgodą autora.

Czytajcie też inne teksty na stronie aaagnostica.org oraz teksty na tej stronie, np. historię zawartą w broszurze Jeden Wielki Namiot