Konferencja

Sprawozdanie z I Konferencji świeckich grup AA

Sprawozdanie z Konferencji, jaka odbyła się 18 marca 2023r w Opolu

I KONFERENCJA GRUP ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW DLA AGNOSTYCKÓW, ATEISTÓW I WOLNOMYŚLICEILI W POLSCE rozpoczęła się o godzinie 10:00 w Opolu, dnia 18 marca 2023 roku. Plan Konferencji został przedstawiony bardziej szczegółowo w wydanej na tę okoliczność broszurce, uzupełnionej o komentarze do poszczególnych paneli spotkania.

Panel pierwszy:

Na początku Bogdan z Opola przedstawił krótką historię świeckiego nurtu AA w Polsce:

– Historia rozpoczęła się od organizacji:

I Warsztatów Duchowości w Opolu: 07 marca 2019 roku,

II Warsztatów Duchowości w Opolu: 06 marca 2020 roku,

III Warsztatów Duchowości on-line: 05 marca 2021 roku.

Doświadczenie pokazało, że we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików jest miejsce dla wszystkich alkoholików, alkoholików wierzących oraz dla alkoholików niewierzących. Kluczowe wydarzenia w najnowszej historii świeckiego nurtu AA w Polsce:

Warsztaty duchowości , które odbyły się w Katowicach podczas czterdziestopięcioleciu AA w Polsce, w dniu 16 marca 2019 roku.

Pierwszy mityng: grupa AAWAA (Agnostycy, Ateiści, Wolnomyśliciele w AA), który odbył się 22 sierpnia 2019 roku na platformie Skype. Mityngi są kontynuowane do dziś, na platformie Zoom

Pierwszy mityng stacjonarny: grupa 4A (Anonimowi Alkoholicy, Ateiści, Agnostycy), który odbył się dnia 15 września 2021 roku, w Poznaniu. Mityngi odbywają się w każdy poniedziałek.

Drugi mityng stacjonarny: grupa Otwarty Umysł, któryodbył się dnia 01 grudnia 2021 roku w Warszawie. Aktualnie spotkania odbywają się w każdy czwartek.

Pierwszy mityng hybrydowy (stacjonarnie oraz online w tym samym czasie): grupa Świecka Droga, który odbył się 26 czerwca 2022 roku.Mityngi odbywają się w każdą niedzielę: stacjonarne odbywają się w Katowicach, natomiast część on-line
odbywają się na platformie ZOOM

Czwarty mityng stacjonarny: grupa Oświecenie, który odbył się 17 sierpnia 2022 rokuw Kołobrzegu. Mityngi odbywają się w każdą niedzielę.

Strona internetowa: aawaa.pl zawierająca teksty alkoholików ateistów, agnostyków, wolnomyślicieli

Komunikator WhatsApp: na którym działają grupy: AAwAA,  AAwAA-Duchowość, Bezbożne Alkoholiki, Świecka Droga.

I Konferencja grup Świeckich AA w Opolu, zorganizowana w dniu 18 marca 2023 roku.

Panel drugi:

Każda z obecnych na spotkaniu grup Anonimowych Alkoholików przedstawiła krótko zakres swojego działania, gdzie priorytetem jest:

– nasz wspólny cel oparty na jedności Wspólnoty AA w Polsce oraz Wspólnoty AA na Świecie
– reguły działania oparte o zasady opisane w Dwunastu Tradycjach Anonimowych Alkoholików
– stopień zaangażowania w tworzeniu środowiska do trzeźwienia, zarówno alkoholików wierzących oraz niewierzących

– obszar swojej odpowiedzialności oraz należne jej prawa

– zakres niesienia posłania do osób potrzebujących pomocy

– sposoby dotarcia do wszystkich grup AA, podejmowane świadomego działania na rzecz alkoholików potrzebującym naszej pomocy

– zaangażowanie służebnych w poszczególnych grupach.

Po zakończeniu prezentacji odbyła się dyskusja. Alkoholicy z sali przedstawili swoje propozycje. Szczegółowe wnioski zostaną omówione na inwenturze poszczególnych Grup AA Ateistów, Agnostyków, Wolnomyślicieli. Wspólnym mianownikiem jest porozumienie zarówno z osobami wierzącymi oraz niewierzącymi. Wszyscy jesteśmy alkoholikami, nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

Panel trzeci:

Spiker Barry z Londynu przedstawił oraz rozwinął temat: „Nurt świecki AA w Wielkiej Brytanii”. Szczegółowo jest on opisany w broszurce wydanej na okoliczność I KONFERENCJI AAWAA. Rozwój mityngów zaznacza się spotkaniem ateistów
pod koniec 1970 roku. Mityngi AA Agnostyków, Ateistów, Wolnomyślicieli, rozwinęły się na terenie Anglii oraz Irlandii, trwają do dziś, zarówno jako spotkania stacjonarnie, jak i on-line.

W drugiej części wystąpienia Barry podzielił się doświadczeniem na temat swojego trzeźwienia, udziału w mityngach AA, doświadczeniem w służbach AA. Osobiste doświadczenia Berrego związane są ze świeckim nurtem Anonimowych Alkoholików. Tendencja do powstawania oraz dalszego rozwoju takich grup, jest widoczna od okresu przymusowego odosobnienia z powodu „covid” od początku 2020 roku. W zaprezentowanych statystykach wyraźnie widać tendencje do powstawania nowych grup AA, zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy chętnie podejmują działania w zakresie swojej zmiany, pilnie słuchając doświadczeń alkoholików niewierzących.

Spiker podkreślił ważność świeckich mityngów w strukturze AA. Informowanie o ruchu świeckim na powstających stronach internetowych, dostępnych dla osób przynależnych do danej grupy. Zwrócił uwagę na rozwiniętą tolerancję jaka panuje
we Wspólnocie AA, pełne zrozumienie oraz możliwości działania. Jedynym punktem do rozwoju,  jest wydawanie dodatkowej literatury dla świeckich grup AA.

Po swojej spikerce Barry zaproponował chęć odpowiedzi na pytania z sali. Sześć osób wyraziło swoje doświadczenia czy skierowało zapytania do spikera. Wyciągnięto wnioski po wypowiedziach alkoholików:

– mało jest tolerancji dla nowopowstających grup AA dla niewierzących, przez co widoczny jest brak informacji o takich grupach, na tzw. tradycyjnych mityngach AA,

– tendencja rozwoju takich grup w dużych aglomeracjach miejskich

– działania grup AA Agnostyków, Ateistów, Wolnomyślicieli są podejmowane zgodnie z zasadami Dwunastu Tradycji AA oraz Dwunastu Koncepcji AA

– mała aktywność osób niewierzących w służbach każdego szczebla

– brak literatury przetłumaczonej na język polski do pracy z podopiecznym ateistą, agnostykiem czy wolnomyślicielem.

Panel czwarty:

Michał z Katowic przedstawił oraz rozwinął temat dotyczący pytania: czym jest ruch świecki AA? Dalszy opis możemy znaleźć w broszurce wydanej na okoliczność I KONFERENCJI AAWAA. Dowiedzieliśmy się w informacji o systematycznym rozwoju grup AA agnostyków i ateistów, „Pierwsza grupa AA dla agnostyków i ateistów powstała w Chicago w 1975 roku, a na przełomie wieków było ich w USA około trzydziestu. W roku 2007 spotykało się pięćdziesiąt grup tego typu, w 2011 roku – sto, w 2015 roku – dwieście, a w 2017 roku – ponad czterysta”. Mówca nakreślił również główne zadania Międzynarodowej Świeckiej Konferencji Anonimowych Alkoholików (ISCAA). Zostało przytoczone oświadczenie ISCAA ze strony:https://www.aasecular.org/.

Spotkania Międzynarodowej Konferencji Osób Świeckich w AA (ISCAA) odbywają się co dwa lata, począwszy od 2014 roku (w Santa Monica). Temat rozwinęła w swoim wystąpieniu Michalina z Rzeszowa: „ICSAA” powstała po to aby zrzeszać osoby o poglądach ateistycznych, agnostycznych i wolnomyślicielskich bez wyrzekania się swoich wartości. Rada składa się z dziesięciu osób. Mamy obowiązek spotykania się raz na kwartał, natomiast jeśli zachodzi potrzeba, spotykamy się częściej. Uczestniczyłam w trzech spotkaniach Rady. Uważam, że są one merytoryczne i skupiają się na tym, aby pomagać trzeźwieć ateistom, agnostykom i wolnomyślicielom w duchu AA, jednocześnie bez wyrzekania się swoich poglądów. Chciałam być uczciwa wobec siebie i jestem wdzięczna za możliwość spotykania się z alkoholikami, którzy podobnie jak ja chcą trzeźwieć w grupach AA dla osób o poglądach świeckich”.

Michał ponownie zabrał głos, prosząc uczestników I KONFERENCJI o podzielenie się przemyśleniami w przedstawionych zagadnieniach. Głos zabrali uczestnicy, gdzie tematem dominującym było:

– dobra informacja, sposób informowania o mityngach AA agnostyków, ateistów, wolnomyślicieli

– pytania do Konferencji Służby Krajowej AA

– ujednolicenie nazewnictwa grup AA dla osób o poglądach ateistycznych, agnostycznych i wolnomyślicielskich

– celem jest dobro Wspólnoty AA, a nie podział Wspólnoty na grupy religijne i niereligijne.

Panel piąty:

Tomek z Ostrowa Wielkopolskiego omówił treść książki Jeffreya Munn’a „Pozostać trzeźwym bez Boga” (Staying Sober Without God). Zamiarem autora książki była interpretacja Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików w wersji praktycznej.
Z treści wynika twierdzenie: „Chciałem pokazać ateistom, agnostykom, wolnomyślicielom mniej dogmatyczną i, jak sądzę, bardziej inkluzywną (łączącą, integrującą) drogę do wyzdrowienia, bacząc jednocześnie by szanować tradycyjne podejście, które pomaga wielu”. Książka próbuje przybliżyć Dwanaście Kroków AA tak, aby nie trzeba było podpierać się koncepcją Boga. Przedstawiony jest tu zbiór skutecznych działań oraz praktycznych ćwiczeń do osiągnięcia trzeźwości. Zostaną podjęte działania, aby przekazać książkę potrzebującym alkoholikom niewierzącym w nadprzyrodzonego Boga.

Panel szósty:

Tematem przewodnim panelu była dyskusja o przyszłości nurtu świeckiego w polskojęzycznej Wspólnocie Anonimowych Alkoholików ukierunkowana na kluczowe zagadnienia:

– jak przekonywać wierzących AA, że w naszej Wspólnocie jest miejsce dla każdego?

– jak informować, że we Wspólnocie AA można poznać Program Dwunastu Kroków, w którym nie ma siły nadprzyrodzonej?

– czy możliwe jest wydawanie literatury z doświadczeniami niewierzących AA; jak przekonać wydawców do wydawania takiej literatury?

– jak zachęcać niewierzących AA do zakładania świeckich grup AA?

W trakcie dyskusji zebrani podziękowali Bogdanowi z Opola oraz innym zaangażowanym, za zorganizowanie I KONFERENCJI AAWAA. Zachęcono wszystkich do działania i jeszcze raz więcej działania w kierunku rozpropagowania nurtu świeckiego AA. Podkreślono jednocześnie znaczenie rozwoju duchowości wśród ateistów, agnostyków, wolnomyślicieli. Istotą duchowości jest bowiem przemiana wewnętrzna oraz chęć stawania się lepszym człowiekiem. To pomaga wszystkim uzależnionym, alkoholikom wierzącym czy niewierzącym.

Należy podkreślić, iż niektóre wypowiedzi zdecydowanie podkreślały świeckość naszego nurtu, oraz podjęcie zdecydowanych działań na wyeksponowanie swoich poglądów religijnych.

Podsumowała ten panel Bernadeta z Rybnika, krótko opowiedziała o swojej długoletniej trzeźwości oraz transformacji jaką przeszła w grupach AA. Rozpoczęła dyskusję na temat: dlaczego potrzebujemy grup świeckich AA w Polsce?

Panel siódmy:

Zakończenie poprowadziła Anna z Wodzisławia Śląskiego. Przekazując wnioski oraz udzielając głosu chętnym w dyskusji. W dyskusji podkreślano działanie zgodne z treścią Tradycji Trzeciej AA: „Nasza Wspólnota powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Toteż nie mamy prawa odrzucać nikogo, kto pragnie zdrowieć. Przynależność do AA nigdy nie powinna być uzależniona od posłuszeństwa czy pieniędzy. Nawet dwóch czy trzech alkoholików spotykających się w celu utrzymania trzeźwości może określić się jako grupa AA, pod warunkiem, że jako grupa nie mają żadnych innych celów ani powiązań.”.

W dyskusji zwrócono uwagę na wspólny cel, jakiekolwiek zbędne uwagi co do świeckich grup AA, to tylko nieznajomość Tradycji AA oraz Koncepcji AA. Wszystkie podejmowane działania mają jeden jedyny kierunek: pomoc w trzeźwieniu każdemu bez względu na jego światopogląd religijny, pochodzenie społeczne, czy wygląd zewnętrzny. Uzyskanie wewnętrznego spokoju oraz wewnętrznej spójności każdego z nas, to cel do którego dążą świeccy Anonimowi Alkoholicy. Cierpliwość w działaniu, przykładne postępowanie, wszechobecna tolerancja, szacunek do drugiego człowieka, to sugestie do wykonania, zarówno dla alkoholika wierzącego
i alkoholika niewierzącego.

Wszystkie głosy alkoholików biorących udział w I KONFERENCJI AAWAA były przydatne oraz inspirujące. Wniosek nasuwa się sam: stanowimy nierozłączną część Wspólnoty AA, rozwój grup świeckich AA w Polsce rozpoczął się w marcu 2019 roku, rozwija się systematycznie, bo część alkoholików trzeźwiejących wybiera tę drogę dla siebie. Więcej informacji na temat kierunku działania Anonimowych Alkoholików Ateistów, Agnostyków, Wolnomyślicieli – można znaleźć na stronie: https://aawaa.pl/.