12 KoncepcjiLegaty

12 Koncepcji

12 Koncepcji

12 Koncepcji - ilustracja

1.Najwyższe uprawnienia dla służb w Polsce powinny zawsze mieć oparcie w sumieniu zbiorowym

całej naszej Wspólnoty, wobec którego służby ponoszą odpowiedzialność.

2. Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce    jest niemal we wszystkich sprawach aktywnym głosem

i skutecznie działającym sumieniem całej naszej społeczności.

3. Aby zapewnić skuteczne przewodzenie powinniśmy przyznać tradycyjne „prawo do decyzji” każdemu

elementowi służby AA – Konferencji, Radzie Powierników, Radzie Fundacji, Biuru Służby Krajowej,

Komisjom KSK, oraz ich personelowi i osobom zarządzającym.

4. Wszystkie poziomy służby AA powinny mieć przyznane tradycyjne „prawo do uczestnictwa”

pozwalające na głosowanie proporcjonalne do ponoszonej odpowiedzialności.

5. Na wszystkich poziomach naszej struktury powinno obowiązywać tradycyjne „Prawo do Apelacji”,

gwarantujące wysłuchanie głosu mniejszości i wnikliwe rozpatrzenie skarg.

6. Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce uznaje, że główna inicjatywa i odpowiedzialność za

większość spraw związanych ze służbami AA powinna należeć do obdarzonych zaufaniem

członków Konferencji, działających jako Rada Powierników Służby Krajowej AA w Polsce.

7. Statut i regulaminy Fundacji BSK AA w Polsce są instrumentami prawnymi, upoważniającymi

Powierników do kierowania prowadzenia spraw Wspólnoty AA Karta Konferencji nie jest

dokumentem prawnym; opiera się na tradycji, a jej skuteczność zależy od dobrowolnych

datków członków AA i posiadanego budżetu.

8. Powiernicy są planistami głównych działań Wspólnoty  AA w Polsce. Zarządzają finansami

AA i sprawują nadzór nad Fundacją BSK AA, zachowując prawo wyboru jej Zarządu, otaczając

opieką wszystkie poziomy służb AA w Polsce.

9. Dla naszego przyszłego funkcjonowania i bezpieczeństwa nieodzowne jest dobre przywództwo

w służbach. Przewodzenie służbom, pierwotnie sprawowane przez Założycieli, powinno być

sprawowane przez Powierników.

10. Z każdą służbą w jednakowym stopniu powinny wiązać się odpowiedzialność i uprawnienia,

których zakres powinien być zawsze wyraźnie określony.

11. Powiernikom powinno się zawsze zapewnić dobór optymalnych zespołów, komisji, dyrektorów

służb, członków zarządu, personelu i konsultantów. Przedmiotem najwyższej troski zawsze

pozostaną: ich skład, kwalifikacje, procedury wyboru oraz uprawnienia i obowiązki pełniących służbę.

12. We wszystkich swoich poczynaniach Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce ma się kierować

duchem tradycji AA, dbając o to, by sama nigdy nie stała się ośrodkiem niebezpiecznego bogactwa

lub władzy. Podstawową zasadą finansową ma być zapewnienie wystarczających funduszy

operacyjnych i rozsądnej rezerwy budżetowej. Żaden z członków Konferencji nie może mieć

nieuzasadnionej władzy nad innymi. Wszystkie ważne decyzje powinny być podejmowane w

drodze dyskusji i głosowania i – jeśli to tylko możliwe – jednomyślnie. Działania Konferencji nigdy

nie mogą powodować pociągnięcia jej członków do odpowiedzialności karnej lub wywołania

publicznej polemiki. Konferencja nigdy nie będzie rządziła i – tak jak Wspólnota, której służy –

na zawsze pozostanie demokratyczna w duchu i działaniu.

Gwarancja 1: Konferencja nigdy nie stanie się ośrodkiem niebezpiecznego bogactwa lub władzy.

Gwarancja 2: Podstawową zasadą finansową ma być zapewnienie wystarczających funduszy

operacyjnych i rozsądnej rezerwy budżetowej.

Gwarancja 3: Żaden z członków Konferencji nie może znaleźć się w pozycji nieuzasadnionej

władzy nad innymi.

Gwarancja 4: Wszystkie ważne decyzje mają być podejmowane w drodze dyskusji i głosowania,

i jeśli to tylko możliwe, głosem większości.

Gwarancja 5: Działania Konferencji nigdy nie mogą spowodować pociągnięcia jej członków

do karnej odpowiedzialności lub wywołania publicznej polemiki.

Gwarancja 6: Chociaż Konferencja pełni służbę na rzecz Wspólnoty Anonimowych Alkoholików,

nigdy nie będzie nią rządziła i tak jak Wspólnota, której służy, na zawsze pozostanie

demokratyczna w duchu i działaniu.

12 Kroków, 12 Tradycji, 12 Koncepcji